§ 1. Fondens navn og hjemsted.

Stk. 1. Fondens navn er Kvindernes Bygnings Fond.
Stk. 2. Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2. Fondens formål.

Stk. 1. Det er fondens formål at støtte kvindepolitiske tiltag, der fremmer kvinders ligestilling i alle henseender. Fonden kan også uddele hæderspriser til personer eller institutioner, der har ydet en særlig kvindepolitisk indsats.

Stk. 2. Fonden yder støtte efter bestyrelsens frie skøn, der ikke kan anfægtes eller indbringes for nogen retsinstans.

Stk. 3. Støtte ydes efter forudgående ansøgning eller på foranledning af fondens bestyrelse.

§ 3. Økonomi.

Stk. 1. Fondens aktiver og egenkapital ved oprettelsen udgør 6.000.000 kroner.

Stk. 2. Fondskapitalen opskrives ved overførsel af midler fra Kvindernes Bygning samt fra arv og gaver. Ved arv og gaver kan donationen være helt eller delvis disponeret til bestemte formål.

Stk. 3. Fondens virksomhed, uddeling og administration finansieres udelukkende af formueafkastet, medmindre fonden modtager arv eller gaver, hvor arveladeren eller giveren har bestemt, at aktiverne skal anvendes til uddeling.

Stk. 4. Fondens midler skal anbringes forsvarligt og bedst muligt, primært i børsnoterede obligationer, indlån i anerkendte pengeinstitutioner eller i form af lignende sunde investeringer.

Stk. 5. Alle værdipapirer skal noteres på fondens navn, og alle bankkonti skal lyde på fondens navn.

§ 4. Fondens bestyrelse.

Stk. 1. Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der sammensættes således:

  • Repræsentantskabet for Kvindernes Bygning vælger hvert andet år (ulige år) på sit repræsentantskabsmøde 2 medlemmer af sin midte. Desuden vælger repræsen-tantskabet 1 suppleant.
  • Bestyrelsen for Kvindernes Bygning vælger hvert andet år (lige år) 2 medlemmer på første møde efter repræsentantskabsmødet.
  • På første bestyrelsesmøde i fonden efter nyvalg vælger fondens bestyrelse yderli-gere 1 kvinde, der ikke må være medlem af repræsentantskabet i Kvindernes Bygning, for en et-årig periode.

Første gang fondens bestyrelse vælges (2006), vælger repræsentantskabet for Kvindernes Bygning 2 medlemmer for kun et år og 1 suppleant for kun et år.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv, dog kan formanden for Kvindernes Bygning ikke vælges som formand for fonden.

Stk. 3. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen. Ved vakance foretages nyvalg så hurtigt som muligt for de medlemmer, for hvem der ikke er valgt suppleant.

Stk. 4. Bestyrelsen kan inden for rammerne af § 7 ansætte lønnet hjælp til administration, informationsteknologi, regnskab, revision og lignende.

§ 5. Møder.

Stk. 1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2. Bestyrelsen holder møder så ofte det skønnes påkrævet, dog mindst to gange om året. Et af disse møder er årsmødet, hvor regnskabet godkendes og underskrives.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af dens medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 4. Bestyrelsens medlemmer må ikke deltagere i behandlingen af sager, hvor bestyrelsesmedlemmerne har tilknytning til ansøgere, beløbsmodtagere eller leverandører.

Stk. 5. Der føres beslutningsreferater, der underskrives af samtlige tilstedeværende.

§ 6. Regnskab og revision.

Stk. 1. Fondens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet føres i overensstemmelse med retningslinier fastsat af Civilstyrelsen og i henhold til gældende lov. Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 2. Fondens regnskab forelægges Repræsentantskabet for Kvindernes Bygning til orientering.

Stk. 3. Fondens revisor må ikke være medlem af eller beslægtet/samlevende med et medlem af fondens bestyrelse eller af Repræsentantskabet for Kvindernes Bygning.

§ 7. Uddeling og overskudsanvendelse.

Stk. 1. Egenkapitalens årlige afkast anvendes således:

  1. Op til 25 % af nettoresultatet tilføres egenkapitalen.
  2. Maksimalt 12 % kan bruges til administration og omkostninger.
  3. Restbeløbet disponeres i henhold i fondens formål. Såfremt hele beløbet ikke kommer til udbetaling, kan restbeløbet overføres til uddeling i efterfølgende år.

Stk. 2. De nærmere regler for udbetaling af støtte og dokumentation for midlernes anvendelse fastlægges i fondens forretningsorden.

§ 8. Tegningsregler.

Fonden tegnes af formanden og yderligere et bestyrelsesmedlem i forening.

§ 9. Ændringer af fundats.

Stk.1. Ændringer i fundatsen kan kun foretages af fondens bestyrelse.

Stk. 2. Ændringerne til fundatsen træder i kraft, så snart de er godkendt af Kvindernes Bygnings repræsentantskab og godkendt af Civilstyrelsen.

§ 10. Opløsning.

Nedlæggelse af fonden kan kun ske efter gældende lovgivning.

§ 11. Ikrafttrædelsesbestemmelser.

Fundatsen træder i kraft, så snart den er godkendt af Repræsentantskabet for Kvindernes Bygning og Civilstyrelsen.

Denne fundats er vedtaget på bestyrelsesmøde i fonden d. 17. april 2007 og efterfølgende godkendt på Kvindernes Bygnings repræsentantskabsmøde d. 9. maj 2007.