Fondens vedtægt fastlægger, at det er fondens formål (1) at støtte kvindepolitiske tiltag, der fremmer kvinders ligestilling i alle henseender. Desuden kan fonden (2) uddele hæderspriser til personer eller institutioner, der har ydet en særlig kvindepolitisk indsats. Endelig åbner vedtægten op for, at fonden kan modtage (3) arv og gaver, hvor donationen kan være helt eller delvis disponeret til bestemte formål.

Det fremgår endvidere, at der kan ydes støtte efter (a) forudgående ansøgning eller (b) på foranledning af fondens bestyrelse.

Hensigten med uddelingspolitikken

Hensigten med bestyrelsens uddelingspolitik er (i) at fastlægge og styre potentielle modtageres forventninger til, hvad der kan ydes støtte til samt (ii) at fastsætte regler for udbetaling og afregning af tilskud.

Uddelingspolitikken er udarbejdet under hensyn til, at fonden har begrænsede midler til uddeling, idet fondens virksomhed udelukkende finansieres af formueafkastet, når der er henlagt midler til konsolidering af egenkapitalen, og når de nødvendige administrationsudgifter er fratrukket. Uddelingspolitikken bygger desuden på et ønske om at opnå minimal administration, da fondens virksomhed varetages af en arbejdende og ulønnet bestyrelse.

Principper for 2016

For 2016 har bestyrelsen fastsat følgende principper for uddeling af støtte og hæderspriser:
1. Støtte til kvindepolitiske tiltag

Fonden støtter projekter med en klar kvindepolitisk målsætning. Det er således ikke nok, at projekter handler om kvinder eller udføres af kvinder.

Der tilstræbes stor bredde i uddelingerne (f.eks. geografisk spredning). Vi lægger vægt på nytænkning og det overraskende.

Fonden forudsætter, at fonden vil kunne få opmærksomhed i forbindelse med uddelingen eller afviklingen af projektet, herunder at fondens støtte til projektet omtales.

Fonden kan i begrænset omfang yde tilskud til drift eller lønninger.

Fonden kan både yde tilskud til enkeltpersoner, grupper, foreninger, institutioner og virksomheder. Ingen gruppe eller forening vil blive givet fortrinsstilling ved behandling af ansøgninger om støtte. Det gælder også kvindeforeningerne i Kvindernes Bygning.

Enkeltpersoner vil fortrinsvis modtage tilskud i form af hæderspriser eller på foranledning af fonden. Ved behandling af ansøgninger fra enkeltpersoner er det afgørende, at der er tale om et formål, der rækker udover ansøgerens egen situation og således til komme en nærmere defineret målgruppe til gavn. Fonden yder således ikke tilskud til ansøgninger om rejselegater eller studietilskud, selv om hæderspriser kan bruges til sådanne formål.

Fonden støtter ikke arrangementer, der allerede har fundet sted, ligesom fonden ikke giver tilskud i form af underskudsgaranti.

Ansøgninger der falder uden for fondens formål behandles ikke af fondsbestyrelsen.

2. Hæderspriser

  • Hæderspriser kan gives til enkeltpersoner, grupper, foreninger, institutioner og virksomheder. Fonden modtager gerne motiverede forslag til potentielle modtagere, men fondsbestyrelsen afgør suverænt, hvem der skal hædres.
  • Fonden kan i særlige tilfælde indkøbe værker af kvindelige kunstnere, f. eks med henblik på videredonation af værket eller evt. brug af værkerne som en del af hæderspriserne.

Retningslinjer for ansøgninger til fonden.

  1. Ansøgninger til fonden skal fremsendes elektronisk per e-mail via fondens hjemmeside og ansøgeren skal opgive:
  2. Ansøgers (den ansvarliges) navn, CVR/SE nummer (CPR nummer for enkeltpersoner), e-mail adresse, telefon samt evt. adresse på hjemmeside.
  3. Hvis gruppe eller forening: Foreningens formål, oversigt over bestyrelse eller gruppens øvrige medlemmer samt seneste årsregnskab.
  4. Kort beskrivelse (max 2-4 sider) af det projekt, hvortil der søges midler. Beskrivelsen skal indeholde en klar tilkendegivelse af, hvilke resultater der forventes, tidsramme og samlet budget. Antallet af bilag skal begrænses. Fondsbestyrelsen vil om nødvendigt indkald yderligere oplysninger om projektet.
  5. Tilkendegivelse af, hvordan støtte fra fonden vil blive synliggjort.
  6. Bankoplysninger (på hvilken konto skal pengene indsættes).
  7. Oplysning om hvilke andre fonde, der søges til projektet.
  8. Oplysning om, hvilken dokumentation for projektets gennemførelse og resultater fonden vil få tilsendt og hvornår.

Udbetaling af tilskud samt dokumentation

Hvis fonden ikke har modtaget ovennævnte oplysninger 6 måneder fra tildeling af legatet, bortfalder støtten uden yderligere meddelelse.

Ved mindre tilskud udbetales beløbet på en gang, når fondsbestyrelsen har behandlet ansøgningen. Uddelingen vil eventuelt finde sted i forbindelse med et offentligt arrangement eller et pressemøde.

Ved større beløb kan fonden beslutte at udbetale beløbet i to eller tre rater, således at sidste rate først udbetales, når projektet er godt undervejs eller afviklet.

For al støtte gælder, at dokumentation for synliggørelse af fonden fremsendes til fondsbestyrelsen, så snart dette sker og senest når projektet er afsluttet.

Fonden kan kræve regnskab for brugen af midlerne og dokumentation for de opnåede resultater. Fondens kan kræve tilskuddet helt eller delvist tilbagebetalt, hvis dokumentationen ikke foreligger.

Hvis fondens tilskud anvendes på anden måde eller til et andet formål end hvortil det er givet, og dette er sket uden forudgående godkendelse fra fonden, kan fonden kræve hele tilskuddet tilbagebetalt.

Beskatning af legater og tilskud fra fonden

Den almindelige regel er, at tilskud fra fonde indgår i legatmodtagerens almindelige skattepligtige indkomst. Ligningsloven åbner for visse undtagelser, f.eks. legater til omkostninger ved videnskabeligt arbejde, men det er legatmodtagerens ansvar at dokumentere over for SKAT, hvordan legatet er anvendt. Fonden har oplysningspligt og indberetter således alle uddelinger til SKAT.